WEDŁUG PSYCHOLOGÓW ROZWOJU

Według psychologów, o rozwoju (i ewentualnych zaburzeniach) oso­bowości decydują geny, doświadczenia z wczesnego dzieciństwa i uwa­runkowania społeczno – kulturowe. Ostatnio doszła jeszcze teoria tzw. genetyki behawioralnej i odkrycie, że nawet małe dziecko jest istotą społeczną a jego charakter kształtują grupy rówieśnicze i media. Coraz częściej w kręgach kryminologów, psychologów i pedago­gów dominuje pogląd, że najniebezpieczniejsza grupa młodych ludzi powinna być poddawana terapii. Naukowcy amerykańscy i niemiec­cy organizują specjalne treningi psychologiczne. Celem tych spotkań jest wywołanie współczucia dla ofiar i wyrobienie odruchów pozwa­lających zachować opanowanie w sytuacjach wybuchowych. Prowa­dzący ćwiczenia pedagodzy stale przywołują cierpienia fizyczne i psy­chiczne ofiar, przypominają o ranach i bliznach zadanych przez prze­stępców. Programy takie prowadzi się już w 18 miastach niemieckich, terapia trwa pół roku po pięć godzin dziennie. W USA programy ta­kie stosuje się od 12 lat i przynoszą dobre efekty w 70 % przypad­ków. Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało propozycję pierwszego programu postępowania z młodzieżą silnie skonfliktowa­ną z prawem.