ROZUMIENIE INDYWIDUALIZACJI

Równie niebezpieczne byłoby zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie oczekiwań oraz wymagań w stosunku do tych możliwości.Ważne jest także to, żeby określane indywidualnie dobrane cele oddziaływań respektowały motywację, zainteresowanie czy inne pre­ferencje wychowanka.      Indywidualizacji kierunków oddziaływań (celów kierunkowych) winna towarzyszyć indywidualizacja środków wychowawczych.W teorii kształcenia natomiast indywidualizacja obejmuje zarów­no cele edukacyjne, jak i treści, metody, środki oraz organizacyjne for­my tego procesu.Podobnie zasada indywidualizacji sformułowana jest w pedago­gice resocjalizacyjnej. Eksponowana jest w niej potrzeba uwzględ­nienia wielości czynników etiologicznych wychowania oraz obszarów, stopnia i jakości zaburzonych stanów osobowości wychowanka. Do tych czynników oraz deficytów i dysfunkcji winny być dobierane in­dywidualne cele, środki, metody i techniki resocjalizacji. Ważne przy tym jest, aby operacyjne cele resocjalizacji sformułowane były w po­staci czynnościowej, określającej zachowanie wykonawcze wycho­wanka. Podkreśla się przy tym konieczność bazowania na aktualnych ustaleniach diagnostycznych, które to wytyczać powinny adekwatne do potrzeb resocjalizacyjnych i możliwości wychowanków cele oraz środki