OKREŚLONA WERYFIKACJA

Ustalenia te podlegają określonej weryfikacji i modyfikacji – w częstotliwości i zakresie zależnym od tempa i jakości zmian zacho­dzących w jego osobowości. Pożądane jest, by kierunkowe cele wy­chowania resocjalizującego, (z których wyprowadzone są cele opera­cyjne) zmierzały do „… usunięcia psychicznych skutków aktywności, manifestujących wykolejenie społeczne, a jednocześnie sprzyjającej utrwalaniu się i rozwojowi tego wykolejenia”. Tylko takie kierun­kowe określenie i realizacja celów – proces wychowania resocjalizu­jącego uczyni autentycznym, poprzez ukształtowanie trwałych mecha­nizmów samoregulacji (aby człowiek sam, bez nacisków z zewnątrz przestrzegał obowiązujących w społeczeństwie norm).Ukształtowanie takich właśnie mechanizmów zapobiega nietrwa­łej i często iluzorycznej poprawie jurydycznej”.W prawie karnym wyróżnia się pojęcia indywidualizacji: a) usta­wowej, b) sądowej, c) penitencjarnej. Indywidualizacja „… rozciąga swą moc na stadium legislacyjne, orzecznicze i wykonawcze”.Indywidualizacja ustawowa jest domeną prawodawcy, który kry- minalizując pewne czyny, tworzy standardowe szablony wartościują­ce zachowania ludzkie z punktu widzenia reprezentowanych przezeń interesów.