KONIECZNE WARUNKI EFEKTYWNOŚCI

Dotyczyć powinien za­równo pedagogów szkolnych, publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, ośrodków i zespołów konsultacyjno-diagnostycznych, kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą, ośrodków terapeutycznych, zakładów wychowawczych, poprawczych i penitencjarnych oraz in­nych instytucji zajmujących się osobami zagrożonymi społecznym lub przestępczym wykolejeniem, a także naruszającymi porządek praw­ny. Przyjmuje się, iż jednym z koniecznych, chociaż niewystarczających warunków efektywności oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyj­nych jest poprawność pedagogicznego postępowania, opartego na po­zbawionej błędów diagnozie. Zasadniczym kryterium tej poprawno­ści jest jego adekwatność oraz zgodność z naukowymi wskazaniami pedagogiki resocjalizacyjnej i jej metodycznych zasad. Innym ważnym warunkiem jest harmonijność i spójność kooperacji wielu różnych pod­miotów zajmujących się przeciwdziałaniem patologii społecznej  i prze­stępczości, tworzących określony system.Dla jej „uszczelnienia” i podniesienia operatywności – zawodo­we możliwości pedagogów wyrażać się powinny poprzez działalność:diagnostyczno-informacyjną, a w jej zakresie opiniodawczą i wnioskodawczą 2) wychowawczą i resocjalizującą. Bowiem osoby o zaburzonym społecznym funkcjonowaniu stanowią z reguły obiekt zainteresowania sądów, które stosują wobec nich różne, zindywidu­alizowane środki wychowawcze, poprawcze i karne.