INDYWIDUALIZACJA W RESOCJALIZACJI

Wzrastające społeczne oczekiwania poprawienia skuteczności przeciwdziałania przestępczości i innym społecznym dewiacjom lo­kowane są nie tylko na aktywności policji, ale i na działalności insty­tucji edukacji narodowej i wymiaru sprawiedliwości. Obok oczekiwań represyjności i penalizacji zachowań naruszających porządek społecz­ny i prawny – w procesie przeciwdziałania przestępczości na plan pierwszy wysuwa się potrzeba zwiększenia efektywności przede wszystkim przedsięwzięć profilaktycznych, a także środków wycho­wawczych, poprawczych i karnych, stosowanych wobec wszystkich kategorii wiekowych osób zagrożonych demoralizacją oraz narusza­jących porządek społeczny i prawny. Można jednak sądzić, iż niezależnie od ewolucji zmieniających się wzajemnych proporcji tychże środków, wraz ze wzrostem znaczenia zapobiegawczej efektywności wydawanych orzeczeń sądowych w procesie ich wykonywania zwiększać się będzie rola pedagogów, zwłaszcza specjalistów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej.Wzrost znaczenia tej grupy zawodowej jest niezbędny, niezależ­nie od tego, czy zasadniczy ciężar jej profesjonalnych powinności ulo­kowany zostanie na profilaktyce, resocjalizacji, diagnozie czy tera­pii nieletnich, młodocianych lub dorosłych.