DOMINACJA ELEMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH

W tej fazie dominują elementy przedmiotowe. Psychiczne cechy przyszłego sprawcy (elementy podmiotowe) wchodzą w rachu­bę tylko wtedy, jeśli są wpisane w zestaw ustawowych znamion prze­stępstwa lub jeśli przestępczy charakter czynu uzależniono od rodza­ju winy. Występują one wówczas jako determinanty społecznej szko­dliwości czynu (art. 53 §1 Ustawy, Kodeks kamy z dnia 6 czerwca 1997 r.). Indywidualizacja sądowa jest procesem subsumcji szczegó­łowych norm. Stanowią one podstawę orzeczeń o odpowiedzialności, winie i prawnokarnych konsekwencjach, które ponosi konkretny sprawca konkretnego czynu. Orzekając karę, sąd jednocześnie ozna­cza jej rodzaj i wymiar. Zasada ta polega na dostosowaniu kar i środ­ków karnych do indywidualnych właściwości i warunków osobistych sprawcy oraz możliwości i perspektywy zapobiegawczego i wycho­wawczego ich oddziaływania na niego.Zasada indywidualizacji ustawowej i sądowej ma znaczenie w fa­zie orzekania środków karnych i kar, z których to za najważniejszą, najbardziej dolegliwą uważana jest kara pozbawienia wolności. Wo­bec preferencji stosowania środków nieizolacyjnych – kara ta orze­kana jest najrzadziej i tylko wobec sprawców przestępstw najbardziej niebezpiecznych i społecznie szkodliwych, Doniosłą staje się potrze­ba takiego jej wykonania, by osoby na nią.