DODATKOWE KARY

W Polsce pensjonariusza zakładu poprawczego (w wieku po­niżej 17 lat), przyłapanego na kolejnym przestępstwie, można uka­rać jedynie dyscyplinarnie. Rozporządzenie Ministerstwa Sprawie­dliwości z 1997 r. przewiduje 15 kar dyscyplinarnych – poczyna­jąc od upomnienia i nagany, a kończąc na czasowej utracie prawa do przepustek czy też odrzuceniu wniosku o wcześniejsze zwolnie­nie. Może obawa dodatkowej kary, np. warunkowego więzienia, podniosłaby dyscyplinę w zakładach poprawczych i powstrzymała młodocianego od ucieczki, uczestnictwa w wewnątrzzakładowych bandach czy też od popełniania na przepustce kolejnego rabunku lub pobicia. Szukając odpowiedzi na postawione we wstępie pyta­nia, „dlaczego dochodzi do tego typu zjawisk i czy jest możliwe przeciwdziałanie im?”, H. Pietrzak (1996) wyjaśnia: załamały się struktury społeczne i kulturowe, w których ludzie tkwili przez lata. Upadły uznawane autorytety. Jako niewiarygodne odbierane są ro­dziny, szkoła, partie polityczne, a nawet Kościół. Osłabło oddzia­ływanie dotychczasowych mechanizmów i instytucji kontroli spo­łecznej, doprowadzając do chaosu normatywnego.